Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Dokonanie wyboru komornika
Przepisy dopuszczają możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego do dowolnie wybranego komornika na obszarze całej Rzeczypospolitej (z wyjątkiem prowadzenia egzekucji z nieruchomości), jednak ze względów praktycznych i ewentualnych kosztów wniosek lepiej jest złożyć do komornika właściwego dla miejsca zamieszkania zobowiązanego tj. dłużnika.

Poprawnie wypełniony wniosek egzekucyjny i właściwe załączniki
Wniosek składamy u wybranego wcześniej komornika. We wniosku  reprezentant uprawnionych (określany jako przedstawiciel ustawowy małoletnich alimentowanych) wskazuje swoje imię i nazwisko oraz adres, imiona i nr PESEL małoletnich uprawnionych do alimentacji (jeżeli uprawnieni do alimentacji są pełnoletnimi, do wniosku dołącza się stosowne pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie pełnomocnika do zastępowania alimentowanych przed organem egzekucyjnym).

Wniosek powinien zawierać wysokość należnego roszczenia oraz wskazanie sposobu przekazywania wyegzekwowanych środków (przekaz na adres lub przelew na rachunek) /otwarcie rachunku bankowego i zadysponowanie przelewów znacznie przyspiesza otrzymanie wyegzekwowanych należności/.

Określamy także do czego należy skierować egzekucję (na wstępnym etapie postępowania, przed wszczęciem egzekucji, nikt nie zna lepiej sytuacji majątkowej dłużnika niż wnioskodawca). Należy przy tym zaznaczyć, iż w przypadku egzekucji alimentów komornik z urzędu prowadzi egzekucję ze wszystkich możliwych sposobów egzekucji, tj. ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, wierzytelności i innych praw majątkowych dłużnika. Wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości, do wszczęcia której wymagany jest pisemny wniosek wierzyciela ze wskazaniem konkretnej nieruchomości, co do której egzekucja ma być prowadzona.

Wniosek winien zawierać także imię, nazwisko i adres zobowiązanego do alimentowania (określanego jako dłużnik). Jeśli jest znany rachunek bankowy dłużnika lub miejsce pracy, a także inne składniki majątkowe, podajemy je we wniosku. Jeśli nie są znane zwracamy się do komornika we wniosku egzekucyjnym o ich ustalenie z urzędu. Wniosek także powinien zawierać dodatkowo dane personalne i numer PESEL dłużnika. Jest to bardzo ważne, a wręcz niezbędne do ustalenia miejsca pobytu i źródeł dochodu.

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości (ew. z ograniczonego prawa rzeczowego – np. z własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego) należy złożyć lub nadesłać do kancelarii komornika pisemny wniosek ze wskazaniem konkretnej nieruchomości,  jej adresu, a także numeru księgi wieczystej (o ile dla nieruchomości urządzono księgę wieczystą). Należy dodać, iż egzekucję z nieruchomości może prowadzić wyłącznie komornik sądowy przy sądzie rejonowym, w okręgu którego to sądu, nieruchomość jest położona (dowolność wyboru komornika jest ograniczona).

Do tak przygotowanego wniosku dołączamy dokument będący podstawą jego złożenia, tj. oryginał odpisu orzeczenia sądu orzekającego o obowiązku alimentacyjnym, opatrzony klauzulą wykonalności (zwany w postępowaniu egzekucyjnym tytułem wykonawczym).

Ważne! Co do stron postępowania, treść wniosku egzekucyjnego musi być absolutnie zgodna z treścią tytułu wykonawczego (jeśli między wydaniem tytułu wykonawczego a złożeniem wniosku egzekucyjnego doszło do zmiany danych osobowych strony, należy okoliczność tą udokumentować, dołączając do wniosku stosowny dokument). Dochodzone roszczenie  alimentacyjne wskazane we wniosku może być niższe od tego objętego tytułem wykonawczym bądź jemu równe, nie może być w każdym razie wyższe (dochodzić możemy wyłącznie kwot w wysokości zasądzonej lub niższej).

Wypełniony wniosek musi zostać sygnowany własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

W wypadku wadliwego wypełnienia wniosku, wystąpienia w nim istotnych braków lub elementów uniemożliwiających wszczęcie egzekucji, komornik wezwie wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych wniosku.

Jeśli wypełnienie wniosku nastręcza trudności należy poprosić o pomoc w jego wypełnieniu pracownika kancelarii komorniczej.

Comments are closed.