Jakie dokumenty należy złożyć, aby wszcząć egzekucję w stosunku do zobowiązanego przebywającego za granicą?

Przede wszystkim, za pośrednictwem sądu okręgowego, należy złożyć :

 • wniosek osoby pełnoletniej, uprawnionej, lub przedstawiciela osoby małoletniej bądź pełnomocnika alimentowanego, w którym domaga się od zobowiązanego zamieszkałego za granicą dostarczenia utrzymania na podstawie załączonego tytułu wykonawczego. Wzór takiego wniosku jest załącznikiem Nr 21 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002r. (Dz. U. Nr 17, poz. 164 ze zm.),
 • odpis orzeczenia ostatecznego (wyrok) lub tymczasowego zabezpieczenia roszczenia (postanowienie) lub  innego tytułu sądowego zasadzającego alimenty (np. ugoda sądowa). Odpis musi zawierać wzmiankę o wykonalności, a jeżeli jest prawomocne – wzmiankę o prawomocności, koniecznie z datami od kiedy. Do każdego orzeczenia  należy dołączyć osobne tłumaczenia przysięgłe. Ilość składanych egzemplarzy zależy od stosowanej umowy międzynarodowej.,
 • zaświadczenie z sądu, który wydał wyrok zasadzający alimenty, a także informację w jaki sposób pozwany otrzymał wezwanie na rozprawę i odpis pozwu, jak również pouczenie o przysługujących mu prawach i środkach zaskarżenia  orzeczenia oraz terminie na jego wniesienie,
 • szczegółowe wyliczenie zaległości alimentacyjnych miesiąc po miesiącu, rok po roku, po odjęciu kwot otrzymanych od zobowiązanego oraz zastępczo od np. Funduszu Alimentacyjnego. Zliczony powinien być każdy rok z osobna i podana kwota ogólna wynikająca ze wszystkich lat powinna być wskazana w walucie polskiej. Powyższą kwotę można przeliczyć na walutę danego kraju, biorąc pod uwagę średni kurs waluty wg tabel Narodowego Banku Polskiego, z dnia w którym świadczenie na dany miesiąc stało się wymagalne,
 • dane połączenia bankowego z kontem wierzyciela  w przelewach międzynarodowych, tj. nazwa i adres banku, numer konta, Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (IBAN) oraz kod identyfikacyjny banku (BIC),
 • odpis aktu urodzenia dziecka. W sytuacji, kiedy dziecko jest pozamałżeńskie wymagany jest zupełny odpis aktu urodzenia dziecka. Jeśli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć postanowienie sądowe o ustanowieniu rodziny zastępczej,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w przypadku uprawnionego powyżej 16 roku życia, i co semestr nowe zaświadczenie, z którego wynika rodzaj szkoły, tryb kształcenia, przewidywany termin ukończenia nauki,
 • niektóre państwa wymagają dołączenia oświadczenia uprawnionego o swojej sytuacji majątkowej na formularzu, który jest przesyłany przez organ za granicą. Do formularza należy dołączyć dowody do uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków,
 • pełnomocnictwo dla zagranicznego organu (tzw. Organu przyjmującego w państwie wykonania wniosku), w którym podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa musi być poświadczony przez notariusza,
 • tłumaczenie wszystkich wysyłanych dokumentów na język urzędowy państwa lub inny, który Organ przyjmujący określił jako alternatywny. Tłumaczenie dokumentów dotyczy wszystkich adnotacji, pieczęci dokonanych w języku polskim,
 • dołączenie fotografii uprawnionego, co nie jest bezwzględnie wymagane,
 • wskazane jest dołączenie innych dokumentów takich jak np.: pisemne uznanie przez ojca dziecka pozamałżeńskiego, dane dotyczące majątku dłużnika.

Komplet dokumentów przesyła obligatoryjnie właściwy sąd okręgowy jako konwencyjny Organ przesyłający, natomiast w każdym innym trybie wnioskodawca może sam przesłać wniosek. Wnioskodawca może zwrócić się również do sądu, który orzekał w sprawie, o przesłanie jego wniosku do Organu przyjmującego.

Comments are closed.