Kiedy powstają podstawy do obciążenia obowiązkiem alimentacyjnym osoby zobowiązane w dalszej kolejności (np. obowiązek alimentacyjny dziadków)?

W przypadku kiedy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności, osoba zobowiązana w bliższej kolejności nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi, uzyskanie od zobowiązanego w bliższej kolejności na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, osoba alimentowana może starać się o obciążenie obowiązkiem alimentacyjnym osoby zobowiązane w dalszej kolejności.

Należy przy tym podkreślić, że zobowiązani w dalszej kolejności odpowiadają za własne zobowiązanie. Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi więc z jednej osoby na drugą.

Zobowiązani w dalszej kolejności mają obowiązek dostarczyć uprawnionemu niezbędnych środków utrzymania tak długo jak istnieją  ku temu podstawy. Dziecko dochodzące alimentów od rodzica nie musi wykazywać stanu niedostatku, ale już w stosunku do zobowiązanych w dalszej kolejności dziadków, skuteczność zgłoszonego roszczenia jest uzależniona od stanu niedostatku, w jakim znalazło się dziecko. Podkreślenia wymaga, że na osoby zobowiązane w dalszej kolejności musi być wystawiony tytuł wykonawczy wraz z nadaną klauzulą wykonalności, aby obowiązek ten mógł być egzekwowany w postępowaniu egzekucyjnym.

Comments are closed.