Jak przebiega postępowanie egzekucyjne?

Po zarejestrowaniu wniosku komornik zakłada akta sprawy nadając jej numer, który poprzedza oznaczenie literowe KMP. Jeżeli wniosek nie zawiera braków formalnych i jest w nim wskazane miejsce pracy lub rachunek bankowy dłużnika, komornik dokonuje zajęcia tego majątku. Odpis zajęcia zostaje przesłany do wiadomości stronom. W przypadku braku wskazania we wniosku egzekucyjnym majątku dłużnika, komornik występuje do właściwych urzędów celem jego ustalenia i dopiero po uzyskaniu pozytywnych informacji dokonuje zajęć.

Po wpływie na rachunek komornika środków z tytułu realizacji dokonanych zajęć, środki te, w terminie do 4 dni od daty ich wpływu, przekazywane lub przelewane są wierzycielowi.

W przypadku posiadanych przez dłużnika wierzytelności (inne zobowiązania osób trzecich względem dłużnika) możliwe jest ich zajęcie. Jeżeli zaś egzekucja skierowana została do ruchomości (np. samochód, telewizor itp.), to o ile posiadają one wartość handlową, zostają zajęte a następnie licytowane. W przypadku skutecznej sprzedaży w drodze licytacji publicznej, środki uzyskane w ten sposób przekazywane są wierzycielowi.

Comments are closed.