Kiedy można wystąpić do urzędu gminy lub miasta o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

W celu przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy udać się ze stosownym wnioskiem do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej) urzędu gminy lub miasta.

Warunkiem rozpoznania wniosku jest uprzednie wszczęcie egzekucji sądowej przeciwko dłużnikowi i stwierdzenie przez komornika jej bezskuteczności. Bezskuteczność egzekucji musi trwać przynajmniej dwa pełne miesiące od daty złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika. Po stwierdzeniu takiej bezskuteczności komornik, na pisemny wniosek wierzyciela, wydaje zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, w którym zawiera informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Dodatkowym warunkiem do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dochód rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 725zł.

Świadczenia z funduszu przysługują osobom uprawnionym do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuowania nauki do ukończenia 25 roku życia, a w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Fundusz alimentacyjny wypłaca środki w wysokości alimentów bieżąco zasądzonych przez sąd, jednak nie wyższych niż 500 zł.

Comments are closed.