Informacje dla Dłużników

Dłużnik to podmiot, przeciwko któremu toczy się egzekucja i na którym ciąży obowiązek spełnienia świadczenia określonego w tytule wykonawczym.

Prawa i obowiązki dłużnika w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym określa ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC).

Ze względu na ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych przekazywane drogą telefoniczną lub mailową mają charakter ogólny. Podczas kontaktu z komornikiem należy podać sygnaturę akt KM oraz dane dłużnika. Podawanie się za inną osobę i wprowadzanie organu egzekucyjnego w błąd jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego.

Komornik nie udziela porad prawnych, ale jest zobowiązany do pouczenia strony działającej bez adwokata o przysługujących jej środkach zaskarżenia.

Dłużnik jest zobowiązany do powiadomienia komornika o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu na czas dłuższy niż miesiąc. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo wysłane do dłużnika na dotychczasowy adres pozostawia się w aktach i uznaje za doręczone.

Dłużnik jest zobowiązanu do złożenia komornikowi wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Niezłożenie wykazu majątku wraz z oswiadczeniem o jego prawdziwości i zupełności może skutkować nałożeniem na dłużnika grzywny, a w kolejnym kroku przymusowym doprowadzeniem go celem złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności. Jednocześnie komornik może (na wniosek wierzyciela) uruchomić procedurę poszukiwania majątku dłużnika.

Na dłużniku ciąży obowiązek tzw. znoszenia egzekucji, zgodnie z którym komornik działając w oparciu o tytuł wykonawczy i wniosek wierzyciela ma obowiązek zajęcia składników majątku dłużnika. Utrudnianie bądź uniemożliwienie komornikowi wykonania tego obowiązku jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Odpowiedzialnością karną zagrożone jest:

  • usuwanie lub ukrywanie składników mienia przed egzekucją
  • zbywanie składników mienia zajętch albo zagrożonych zajęciem
  • niszczenie rzeczy podlegającej egzekucji
  • rzeczywiste lub pozorne obciążanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem

Dłużnik w każdej chwili może spłacić zobowiązanie (w całości lub częścowo) dokonując wpłat gotówką w kancelarii komornika albo wpłacając środki na konto.

Jak spłacić zadłużenie? Zobacz tutaj